Fabio La Fauci

 • 意大利, 1977

 • 简介

  Fabio La Fauci综合了超现实主义、抽象表现主义和极简主义的影响,虽然他的作品的主题是匿名的,但它们非常具有表现力,并让我们产生疑问:如果不是脸,是什么构成了一幅肖像?

  他作品里这些引人注目的无脸女性肖像是广泛的美学研究过程的结果,这些作品结合了绘画、摄影和陶瓷等媒介,在具象和抽象之间交织与融合。

  Fabio La Fauci的作品已在许多国家和艺术博览会上展出,这位艺术家目前生活和工作在德国的柏林。

显示了 20 件产品(共 20 件)

排序

排序

显示了 20 件产品(共 20 件)

价格

最高价格为

艺术家
Artwork Medium
 • Untitled Wondering if yes or no

  Untitled Wondering if yes or no

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €4.725,00
  促销价
  €4.725,00
  常规价格
 • Midnight Portrait III

  Midnight Portrait III

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.950,00
  促销价
  €1.950,00
  常规价格
 • Midnight Portrait I

  Midnight Portrait I

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.750,00
  促销价
  €1.750,00
  常规价格
 • Midnight Portrait VI

  Midnight Portrait VI

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.750,00
  促销价
  €1.750,00
  常规价格
 • Midnight Portrait IV

  Midnight Portrait IV

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.750,00
  促销价
  €1.750,00
  常规价格
 • Midnight Portrait V

  Midnight Portrait V

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.750,00
  促销价
  €1.750,00
  常规价格
 • Midnight Portrait II

  Midnight Portrait II

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.750,00
  促销价
  €1.750,00
  常规价格
 • Midnight Portrait VII

  Midnight Portrait VII

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.750,00
  促销价
  €1.750,00
  常规价格
 • Untitled 2

  Untitled 2

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €2.025,00
  促销价
  €2.025,00
  常规价格
 • Untitled From the side

  Untitled From the side

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €2.585,00
  促销价
  €2.585,00
  常规价格
 • Untitled 5

  Untitled 5

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €2.025,00
  促销价
  €2.025,00
  常规价格
 • Tondo

  Tondo

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €11.985,00
  促销价
  €11.985,00
  常规价格
 • Untitled with Red Face

  Untitled with Red Face

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €3.765,00
  促销价
  €3.765,00
  常规价格
 • Blue Session 01

  Blue Session 01

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.265,00
  促销价
  €1.265,00
  常规价格
 • Blue Session 04

  Blue Session 04

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.405,00
  促销价
  €1.405,00
  常规价格
 • Blue Session 02

  Blue Session 02

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.405,00
  促销价
  €1.405,00
  常规价格
 • Blue Session 03

  Blue Session 03

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.405,00
  促销价
  €1.405,00
  常规价格
 • Blue Session 05

  Blue Session 05

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €1.405,00
  促销价
  €1.405,00
  常规价格
 • Head

  Head

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €325,00
  促销价
  €325,00
  常规价格
 • Untitled playing with red

  Untitled playing with red

  艺术家
  Fabio La Fauci
  常规价格
  €325,00
  促销价
  €325,00
  常规价格